ANKARA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ
(YENİ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Ad ,Merkez,Tanımlar,Amaç ve Çalışma Alanı

Adı, Merkezi ve Kuruluşu

Madde1- Derneğin Adı : “ ANKARA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ” dir
Derneğin Merkezi : ANKARA ’dır.
Derneğin Kuruluşu : Bu Tüzüğün, 40. Maddesinde yazılı olan 40 kişilik kurucu üyeler tarafından
1946 yılında kurulmuştur.
Tanımlar

Madde 2- Bu Tüzükte geçen;
Dernek : Ankara Veremle Savaş Derneği
Kanunlar :Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile Derneklerle ilgili diğer
mevzuat kuralları.
Tüzük :Derneğin Tüzüğü
Anlamında kullanılmıştır.

Amaç

Madde 3-Derneğin Amacı;
Ankara ili sınırları içinde, Veremle Savaş ve diğer göğüs hastalıklarının tedavisi
Veremin, bireysel ve toplumsal tehlikelerine karşı halkı uyarmak hastalıkların tedavisi
İçin;
– Dispanser
– Prevantoryum
– Hastane
– Okul
– Kurs

-Sanatoryum
-Nekahathane
-Klinik
-Kanbankası
-Organ Bankası
-Huzur Evi
-Diyaliz Merkezi;
Gibi sağlık eğitimi ve araştırma merkezleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak ve kurulmasına katılmak, bu nevi müesseselerin kurucularına yardım etmek veya bizzat iade etmek ve işletmektedir.

Çalışma Alanı
Madde 4–Dernek, Tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve gerekli gelirleri sağlamak üzere;
-Kitap, Dergi, Makale yazıları, Broşür yayınlamak
– İnternet sayfaları, sergiler, fuarlar açmak ve bunlara katılmak.
-Konferanslar, seminerler, forumlar, geceler düzenlemek.
-Film ve diğer yazılı ve görüntülü vasıtalarla program ve amacına uygun yayın organlarıyla münferiden veya ortaklaşa yayınlarda bulunmak.
– Dernek üyelerinin sosyal dayanışmasını sağlamak için, üyeleri arasından sosyal yardım komiteleri kurulabilir, mahalli lokal açılabilir veya işletilebilir veya kiralanabilir.
-Türkiye’de ve dış Ülkelerde aynı amaca hizmet eden kurum ve kuruluşlarla ilgili iş birliği yapmaktadır.
– Dernek, aynı amaca hizmet eden Vakıflar kurulabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Üyelik ve Koşulları
Madde5- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Hiç kimse üye olmaya zorlanmaz.
a) Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır. Derneğin en az iki Yönetim kurulu üyesini referans göstermesi gerekir. Üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğinin reddi şeklinde karara bağlanılır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Bu süre içerisinde bildirimde bulunulmadığı takdirde üyelik başvurusu reddedilmiş sayılır.
b) Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.
c) Ayrıca bilim, Sanat ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilere, iş dünyasındaki gerçek kişilerden layık görülenlere, Fiili ve karşılıksız olarak Derneğe hizmet edenlere, Derneğe, maddi ve manevi yarar sağlayanlara, Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
d) Denek Yönetim Kurulunun teklifiyle, İstiklal madalyası, Devlet nişanı ve benzerlerini almış olanlar ile Dernek Onurlandırma Yönetmeliğince onurlandırılmış olanlar Derneğin onursal üyeleridir.
Üyeliğin sona ermesi
Madde6- Dernek Üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a) Kendiliğinden: Üyelik içinde Kanunda ve Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek Üyeliği kendiliğinden sona erer.
b) Çıkma ile: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir.

c) Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
3) Üyelik aidatını ait olduğu yıl içinde ödemeyen üyeler herhangi bir ikaza gerek olmadan üyelikten çıkartılır
4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu Kararıyla Üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları
Madde 7- Her üyenin:
a) Dernek faaliyetleri ve yönetime katılma
b) Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır
c) Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaletle oy kullanamaz
d) Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Üyelerin Yükümlülükleri
Madde-8 Üyelerin yükümlülükleri şunlardır
a) Ödenti verme borcu: Üyelerin vereceği yıllık ödenti borcu 12.00 YTL (On İki Yeni Türk lirası) olup, takip eden yıllardaki aidat miktarı ise, genel kurul toplantılarında belirlenir, ayrıca üyelerden giriş aidatı alınmaz.
b) Diğer Yükümlülükler: Üyeler. Dernek Tüzüğü’ne amacına uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üçüncü Bölüm Organlar
Dernek Organları
Madde -9 Derneğin zorunlu organları
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu’dur
Zorunlu organlar dışında, Genel Kurul kararıyla başka organlarda oluşturulabilir.
Ancak, Kanunen oluşturulan zorunlu organlara göre yetki ve sorumlulukları ihtiyari organlara devredilemez.

Genel Kurulun Niteliği ve Usulü
Madde-10 Genel Kurul, Deneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı ve dernek Tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun toplanması ve toplantı veri:
Madde -11 Genel Kurul. Üç yılda bir Mayıs ayında, genel kurul tarafından alınmış başkaca bir karar yok ise, Yönetim Kurulu’nun çağırıyla Dernek Merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Olağan Üstü Genel Kurul:
Madde-12 Olağan Üstü Genel Kurulun Toplanması aşağıda belirtildiği hallerde olur.
a) Yönetim Kurulu’nun gerekli görüldüğü hallerde,
b) Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,
c) Dernek Üyelerinin beş’te birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağırılır.

Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü
Madde-13 Çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
1) Dernek Tüzüğü’ne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün öncede, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.
2) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
3) Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.
4) İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.
5) Üyeler, ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı yine yukarıdaki esaslarına göre yapılır.
6) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
Madde-14 Genel Kurulun Gerçekleşebilmesi için;
a) Genel Kurula katılma hakları bulunan Dernek Üyelerinin salt çoğunluğu toplanır.
b) Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
c) Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.
d) Dernek Tüzüğü toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyları ile değiştirilebilir.
e) Derneğin feshine karar verilebilmesi için dernek üyelerinin üçte ikisinin katılımlarıyla toplanır ve toplantıya katılanların üçte ikilik çoğunluğu ile karar alınır.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü
Madde-15 Genel kurulun Yapılışı aşağıda belirtilmiştir.
a) Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen yerde, Belirtilen gün ve saatte ve gündem maddeleriyle yapılır.
b) Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.
c) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
d) Toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı’nca yürütülür. Toplantı, gündem maddelerinin sırasına uyularak yapılır.
e) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, genel kurul toplantısının açıldığı anda, hazır bulunan üyeler tarafından, divan başkanlığına en az onda birinin imzasını taşıyan yazılı başvuru ile görüşülmesi istenen konular gündeme alınır ve görüşmesi yapılır.
f) Toplantı salonun da alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanak başkan ve katip üyeler tarafından imzalanılarak yeni seçilen yönetim kurula verirler.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde-16 Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a. Dernek organlarını seçmek,
b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satın alınması veya kiraya verilmesi, Dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f. Yönetim Kurulunca Dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmeleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının Başkan ve Üyeleriyle görevlendirilecek dernek üyelerini veya yapılan bilimsel çalışmalara dernek adına katılacak kişilere ve bünyesinde çalışan sağlık personeline verilecek her türlü ödenek, gündelik ve yolluk miktarını tespit edilmesi konularında karar vermek,
h. Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
i. Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,
j. Derneğin Vakıf kurması,
k. Derneğin fesih edilmesi,
l. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
m. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri
Madde-17 Yönetim Kurulu:
a) Genel Kurulca üç yıllık süre için seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.
b) Görev süresi sona eren Yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir.
c) Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri, sırasıyla yedek üyelerden tanımlanır. Yedek üye, yerine aldığı üyenin süresini tamamlar.
d) Yönetim Kurulu Üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.
e) Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, seçimlerini izleyen beş gün içinde ilk toplantılarını yaparak kendi aralarında seçim yaparak;
– Bir Başkan
– Bir Başkan Vekili
– Bir Genel Sekreter
– Bir Sayman
– Üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan yürütmeyi belirleyerek görev bölümü yaparlar.

f) Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısının 1 fazlası ile toplanır.
g) Toplantılara Genel Başkan, ( bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili) Başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.
h) Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim Kurulu, görevini mevzuatlar ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
i) Derneği temsil görevi, Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Ancak, Yönetim Kurulu Kararıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinden birine veya birkaçına, münferiden veya birlikte Derneği temsil yetkisi verebilir.
j) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
k) Yönetim Kurulu , Derneğe ait yazışmaları, kayıtları ve diğer işlemlerin yapılmasını sağlar. Bunun için mevzuatlar ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak sözleşmeli profesyonel personel çalıştırılabilir.
l) Yönetim Kurulu, belirleneceği günlerde toplanır. Karar alınması gereken konuları görüşür ve karar alır. Bu kararları, Yönetim Kurulu Defterine yazılmasını ve toplantıya katılan üyelerce imzalanmasını sağlar.
m) Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin veya üyelerinin, Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Kararıyla düşer. Bu durumda tüzüğün 17. Madde hükümleri uygulanır.
n) Yasalardaki ve Dernek Tüzüğünde belirlenenler ile Genel Kurul tarafından yetkilendirilen konularda görev yapar ve yetkisini kullanır.

Dernek Başkanının Görev ve Yetkileri;
Madde 18 Dernek Başkanı;
a) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri hüviyeti ile görev bölümünü mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.
b) Derneği birinci derecede temsile, Derneğin sevk ve idare edilmesinde yetkilidir. Genel hükümler ile Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğünün tanıdığı yetkileri kullanır.
c) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.
d) Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır.
e) Dernek adına birinci derece imza yetkisine sahiptir.
f) Derneğin iç ve dış yazışmalarında imza yetkisindedir.
g) Dernek ve Derneğe bağlı birimlerde görev yapanların, Görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte, bu konuda öncülük yapar.
h) Derneğin banka ile ilgili işlemleri dernek başkanı ve sayman tarafından iki imza ile yerine getirir. Saymanın bulunmadığı durumlarda dernek başkanı üyelerden herhangi biriyle de bu banka işlemlerini yerine getirebilir.

Dernek Başkan Vekilinin Görev ve Yetkileri:
Madde-19 Dernek Başkan Vekili, Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda, dernek başkanın görev ve yetkilerine sahiptir. Ayrıca, Dernek Başkanı’nın vereceği görevleri yapar.

Dernek Genel Sekreterinin görev ve Yetkileri:
Madde-20 Dernek Genel Sekreteri
a) Derneğin, yazışmalarını ve dernek kanunda ve ilgili mevzuatlarda belirtilen kayıtların ve defterlerin tutulmasını sağlar.
b) Dernek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündeminin hazırlanmasında yardımcı olmak.
c) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için, çalışma alanlarıyla ilgili olarak komisyonlar oluşturur. Bu komisyonlara başkanlık yapar.
d) Dernek adına ikinci derecede imza yetkisindedir.
e) Derneğin iç ve dış sekretaryasını düzenler ve iç yazışmalarda imza yetkisindedir.

Dernek Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde21- Dernek Saymanı;
a) Derneğin gelir ve gider ve gelirleri ile demirbaşa ait kayıtları tutmak, gelir ve gider makbuzlarıyla para toplamasını ve/veya para harcamasını yapmak ve düzenlemek.
b) Dernek giderlerinin. Dernek gelirlerine uygun şekilde sarf edilmesini planlamak,
c) Bütçe taslağı ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak,
d) Ödenti, bağış ve diğer gelirleri, zamanında, Dernek adına açılan banka hesabına yatırarak kayıtları tutmak,
e) Tutulması gereken defter ve kayıtlarını usulünce yapmak ve yılsonu bilançolarını hazırlamak,
f) Dernek şubelerinde de aynı işlem ve görevler yapılır.

Denetleme Kurulu Görevleri:
Madde-22 denetleme kurulu;
a) Genel Kurulca üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere üç yıllık süre için seçilebilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
b) Denetim Kurulu Üyelerinin eksilmesi halinde, yedek üye ile tamamlanır.
c) Dernek faaliyetlerinin, yasaklara ve tüzüğe uygun yürütülüp yürütülmediğini her yıl en az bir defa denetler.
d) Gerektiği hallerde, Yönetim Kurulu vasıtasıyla Genel Kurulun toplanmasını sağlar.
e) Denetim Kurul, çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Örgütlenmesi
Federasyon kurulması
Madde 23- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amacına uygun olan Dernekler ile birleşerek Federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

Dernek Şubeleri
Madde24- Dernek,Genel Kurul Kararıyla yurtiçine ve yurt dışında şube açabilir.
Dernek Genel Kurulunca Dernek Şubesi açılmasına karar verildiğinde, şubenin
açılacağı yerde en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, yasalara uygun olarak,Dernek şubesinin açılışı tamamlatılır. Kurtuluş aşamasındaki şubelerin altı ay içerisinde ilk Genel Kurulunu toplaması zorunludur.

Şube Genel Kurulu ve Görevleri
Madde25- Şube Genel Kurulu;
a) Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul şubenin en yetkili karar organıdır.
b) Olağan toplantılarının üç yılda bir ve merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce belirtilmesidir.
c) Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan şube Yönetim Kurulu üyeleri ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini seçer.
d) Dernek şubesinin gelir ve giderleri ile organlarının çalışmaları, yasalar ve tüzükle belirlenmiştir.
e) Şube Genel Kurulunun toplantıya çağırılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile Genel Kurul çalışmaları, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
f) Şube Genel Kurullarına Merkez Yönetim Kurulunu temsilen bir veya birkaç üye katılır.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Madde26- Şube Yönetim Kurulu;
a) Şube Genel Kurulunca üç yıllık süre için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
b) Genel Kurulu takip eden 15 gün içerisinde, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları, derneğin Genel Merkezine bildirilir.
c) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan karaları, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar.
d) Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
e) Dernek Şubeleri, Genel Merkezi ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Madde27- Şube Denetleme Kurulu,
a) Şube Genel Kurulunca üç yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
b) Yasalar ve Tüzüğün ilgili maddelerinde belirlenen görevleri yaparak sonuçlarını bir rapor halinde şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında da Şube Genel Kuruluna bildirir.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunca Temsili
Madde28- Şubeler Merkez Genel Kurul toplantılarında. Şube Üyelerinin tamamınca temsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri
Madde29- Derneğin aidatları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üye ödentileri, Derneğe giriş ve yıllık ödenti olmak üzere Merkez Genel Kurulunca belirlenir. Üye yıllık ödentisi yılı içinde ödenir.
b) Dernek adına çıkarılan yayınlardan, Düzenlenen piyango ile balo, eğlence, temsil, konser, gezi, yemek, kira ve mahalli gibi sosyal tesislerden sağlanan gelirler.
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
d) Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar.
e) Yardım toplama Kanuna göre toplanan yardımlar.
f) İç İşleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler,
Genel ve katman Bütçeli daireler, yerel yönetimler, iktisadi devlet teşekkülleri ile diğer kuruluşlardan alınan yardımlar.
g) Bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri
h) Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler.
i) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye
Madde 30-Derneğin sona ermesi halinde Derneğin mal, para ve haklarının tavsiyesinin esasları, Genel Kurul Kararıyla tespit edilir.
Genel Kurulca bir karar alınmamış ise Hazineye devredilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Lokal ve Tesis açma
Madde 31-Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, kiralayabilir, işletebilir. Lokallerin ve dinlenme tesislerinin açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, Derneğin yönetim kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış yönetmelikle düzenlenir.

Sandık Kurma
Madde 32- Dernek, sağladığı karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak koşulu ile üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurabilir.

Personel ve İşçiler
Madde 33- Dernek Yönetim Kurulu, iş ve işlemlerinin ve hizmetlerin yürütülmesi için , bütçe ve kadro olanakları göz önünde bulundurulmak koşuluyla, sürekli görevlendirmeler ve Geçici görevlendirmeler ile gönüllülük esaslarına göre yeterince personel ve veya işçiyi ilgili mevzuat çerçevesinde çalıştırabilir.

Defter ve Kayıtlar
Madde 34-Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler.
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak , Vergi Usul Kanunundaki defter tutma ile ilgili tespit edilen hadleri, aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe Üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1- (a) bendinin 1,2,3, ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defter bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK- 16’ da belirtilen ) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Organlara Seçilenlerin Yönetsel Mercilere Bildirilmesi:
Madde 35-Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile şube yönetim ve denetim kurallarına ve derneğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, adresleri; Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin İç Denetimi:
Madde 36- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde 37- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Hüküm Eksikliği:
Madde 38- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Amblemi ve Rumuz Harfleri:
Madde 39- Derneğin amblemi:
Aşağıda görüldüğü üzere, Beyaz zemin üzerine, iç içe ve iki adet kırmızı renkli hilalden oluşmuştur. Bu hilallerin açık kısmı sol taraftadır.
Ankara Veremle Savaş Derneğini simgeleyen rumuz harfleri, Türk alfabesi harflerinden ve siyah renklerden olup, A.V.S.D. şeklindedir.

Derneğin Kurucu Üyeleri;
Madde 40- Aşağıda belirtildiği üzere, kırk kişiden oluşmuştur.
– Nevzat Tandoğan- Ankara Valisi
– Kamel Zaim Sunel- Merkez Barkası Müdürü
– Dr. Talat Simer- Bursa Milletvekili
– Dr. Celal Otman – Sağ. Bak. Sos. Yard. Dai. Başk.
– Fuat Börekçi-Avukat
– Rasim Arsan- Danıştay Üyesi
– Cemil Uybadın- Tekirdağ Milletvekili
– Hamdi Aksekili- Diyanet İşleri Başkanı Mu.
– Mecdi Sayman
– Ekrem Güvenç- İl. Hukuk İşleri Müdürü
– Kemal Gedeleç- Cumhurbaşkanlığı Katibi
– Tezer Taşkıran- Kastamonu Milletvekili
– Tahsin Kayaalp- Belediye Başkan Muavini
– Vehbi koç- Tüccar
– Üzeyir Avunduk- Tüccar
– Dr. Tahsin Tulga- Verem Dispanseri Mütehassısı
– Dr. Kamile Aygün- N.Has.Maraz.Teşrih.Müdürü.
– Dr .Ragıp Tüzün- Ankara Halk Evi Başkan Mu.
– Dr. Sabri Erbil- Ankara Sağlık Müdürü.
– Dr. Remzi Gönenç-Kızılay Genel Müdürü
– Ziya Arkant- Yozgat Milletvekili
– Fuat Zincirkıran- D.Demiryolları Umum. Müdürü
– Ali Rıza Tümer – Milli Eğitim Müdür Muavini
– İsmail Hakkı Akyüz- Ekonomi B. Maden İm.Md.
– Dr. Sadi Konuk- Sağlık Müsteşarı
– Dr. Ekrem Tok- Sağlık Bakanı
– Dr. A. Kadir. Noyan- Tıp Fakültesi Dekanı
– Dr. Talat Vasfi Öz- Hukuk Fak. Adli Tıp Prof.
– Dr. Rüştü Çapçı- Numune Hastanesi Başhekimi
– İhsan Karabatur- 10. Yıl İlkokul Müdürü
– Cemil Eyüboğlu- Gen. Müdür
– Nimet Selen- Sadık Selen’in Eşi
– Nurettin Yayman- Yenişehir Eczanesi Sahibi
– Dr. Hıfzı Ünal- Ankara Belediye Başk.Tabibi
– Lütfiye Sav- Av.Lütfü Sav Eşi
– Tevfik Güllüoğlu- Tüccar
– Dr. Mahir Mavioğlu- Ankara Hükümet Tbini
– Dr. Hamdi Dilevurgun- Sağlık Bak. Neşriyat Müdürü
– Hikmet Birand- Talim Terbiye Üyesi
– Kerami Alemder- Tüccar

Madde 41- Kırkbir maddeden oluşan Ankara Veremle Savaş Derneği’nin Tüzüğü, Ankara Valiliğince onaylandığı tarih itibariyle, Yönetim Kurulu tarafından yürütülmüştür.

GEÇİCİ MADDE: 1- Eski tüzük kapsamında seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilk Genel Kurula kadar görevine devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı : imza

Mahmut Cengiz ACAR
Mustafa BAYAZIT
Yusuf OKUTAN
Gazi ACARSOY
Mustafa ÖZAY
İsmail CEBECİOĞLU
Cemgil ÇAKIR